Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans het op Saterdag 29 Januarie 1994 in die Berea-saal in Pretoria tot stand gekom nadat ‘n klein groepie mense destyds besef het dat daar uit verskeie rigtings ‘n doelbewuste en vernietigende aanslag op die Afrikaanse taal gemaak word. Die manne en vroue het besef dat iets op ‘n georganiseerde grondslag gedoen moet word om Afrikaans te handhaaf en te beskerm en daarom is besluit om die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans, wat op 26 November 1965 deur doktor Hennie Terblanché gestig is, maar ná sy dood geleidelik doodgeloop het, weer te laat herleef.

Die aanvoorwerk vir die stigting van die GHA het reeds teen die middel van 1993 begin. By die eerste samekoms om die aard en omvang van die te stigte Genootskap te bespreek, is mnre. Jaap Versfeld deur die vergadering as voorsitter aangewys en Leon Strydom as sekretaris.

Nadat besluit is om die GHA te stig, is vergaderings met kort tussenposes daarna gehou om die Genootskap se Grondwet, Manifes en Doelwitverklaring op te stel.

Stigtingsvergadering:

By die stigtingsvergadering op 29 Januarie 1994 in die Berea-saal, was die volgende vyftien persone teenwoordig: dr J Basson, mevrou N Clark, dr G F Marais, mnr J A Marais, dr P Möller, mnr M Peters, mnr J Pretorius, mev N Reinecke, mnr J Stephens, L Strydom, H van de Graaf, dr P van der Dussen, en mnre. P van der Spuy, D Varkevisser en J D Versfeld.

Die vergadering besluit dat die te stigte organisasie die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans (GHA) sal wees. Die voorgestelde Grondwet word aanvaar en daar word ‘n hoofbestuur verkies. Dié bestuur sien soos volg daaruit:

Voorsitter: Mnr J D Versfeld

Ondervoorsitter: Mnr P van der Spuy

Sekretaris: Mnr L Strydom

Hulpsekretaris: Mnr J Stephens

Bykomende lede: drr G F Marais en P Möller en mnr D Varkevisser